Föreningsstämma

Föreningsstämman 28 augusti 2022.
Nedan finner du länkar till protokoll, årsredovisning m.m

Föreningsstämma 29 augusti 2021

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämma 25 augusti 2019

Protokoll från ordinarie Föreningsstämma 2018-08-19

Tid: 1315–1500

Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

 1. Stämmans öppnande:

Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 16 personer som representerade 12 fastigheter. En fastighet representerades av fullmakt.

Debiteringslängd fanns framlagd.

 1. Stämmans behöriga utlysande:

Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

 1. Fastställande av dagordning:

Stämman godkände dagordningen.

 1. Val av ordförande för stämman:

Tomas Andrén valdes till ordförande.

 1. Val av sekreterare för stämman:

Ingen av de närvarande medlemmarna erbjöd sig att skriva protokoll från stämman. För att trots det kunna genomföra stämman erbjöd sig ordföranden. Tomas Andrén valdes till sekreterare.

 1. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:

Till justeringsmän och rösträknare valdes Åsa Hjalmarsson och Jimmy Afshar.

 1. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 2 september.

Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se.

 1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017–2018:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Följande fråga framfördes på stämman och besvarades av styrelsen:

Vem är ansvarig för kostnader i samband med uppkomna vägskador efter nedgrävningarna av fibern? Styrelsens svar: Rindö Fiber. Återställningsarbeten ska planeras av styrelsen och samordnas med andra vägåtgärder för att minimera inställelsekostnader.

 1. Revisorernas berättelse:

Revision har genomförts enligt god revisionssed.

Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. Revisionsberättelsen finns hos kassören.

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen:

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.

 1. Motioner:

Inga motioner hade inkommit.

 1. Vägunderhåll verksamhetsåret 2018–2019– Styrelsen informerade om att Eons nedgrävning av elkablarna ihop med resterande fiber planeras av Eon att göras under hösten.

– Försöket med hastighetssänkande blomtunnor på Annedalsvägen permanentas och kommer att utökas till andra platser from nästa år.

– En medlem påpekade att trots flera påminnelser genom åren saknar fortfarande en del fastigheter en tydlig markering med fastighetens hussiffra. Mötet uppmanade alla berörda att ordna detta omgående.

 1. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2018–2019:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande

Ordförande 5500 kr

Sekreterare 5500 kr

Kassör 5500 kr

Vägfogde 5500 kr

Ledamot 2000 kr

Revisorer, vardera 900 kr

Sammanträdesersättning, ledamot 500 kr

Sammanträdesersättning, suppleant som

deltar på eget initiativ 500 kr

Medlem i valberedningen 900 kr

 1. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2018–2019:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr

– fritidsbostad 1 437 kr

– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till föreningens bankgiro 5568–7636 är

2018-10-31. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

Kassören informerade om att fortsättningsvis kommer påminnelseavgift alltid att tas ut för faktura som inte betalts i tid. Om fakturan ändå inte betalas efter påminnelse lämnas den vidare till Kronofogden.

 1. Beslut om budget för verksamhetsåret 2018–2019

Kassören redovisade översiktligt viktiga delar av innehållet i det till kallelsen bifogade budgetförslaget.Stämman godkände förslaget.

 1. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2018–2019

Valberedningen föreslog följande personer till omval/nyval:

 1. Ordinarie ledamöter (två år)

Agneta Isaksson omval

Christopher Day nyval

 1. Suppleanter (ett år)

Carl-Magnus Rösbäck omval

Ola Nilsson Davide omval

Jimmy Afshar nyval

Linus Adolfsson nyval

 1. Revisor (två år)

Åsa Hjalmarsson omval

 1. Revisorssuppleant (ett år)

Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.

 1. Val av valberedning till föreningsstämman 2019

Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2019 utse:

Anders Stenberg (Annedal)

Jan-Olof Schill (Mjöldammen)

 1. Övriga frågor

– En medlem undrade om föreningen skulle kunna erbjuda e-faktura för betalning av årsavgiften. Kassören kommer att undersöka detta.

– Hans Levin avtackades för sitt förtjänstfulla arbete som sekreterare under många verksamhetsår. Hans flyttade från området 2017 men stannade som ledamot mandattiden ut enligt önskemål för att stödja den nya sekreteraren under övertagandet av sekreteraruppgifterna.

 1. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………

Tomas Andrén

Justeras:

Rindö, den 2 september 2018

….………………………………….. …………………………………………….

Åsa Hjalmarsson Jimmy Afshar

————

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2017-08-20

Tid: 1315-1515
Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

1. Stämmans öppnande:

Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 16 personer som representerade 15 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt.
Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande:

Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning:

Stämman godkände dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman:

Tomas Andrén valdes till ordförande.

5. Val av sekreterare för stämman:

Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:

Till justeringsmän och rösträknare valdes Anders Stenberg och Jan Hagström.

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:
Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 3 september. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: http://www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Två omfattande vägsyner har genomförts enligt beslut på föregående föreningsstämman.

Följande frågor framfördes på stämman och besvarades av styrelsen:

• Vem är ansvarig för kostnader i samband med uppkomna vägskador efter beställd transport med tyngre fordon? Styrelsens svar: Styrelsen har rätt att kräva berörd fastighetsägare. Återställningsarbeten ska planeras av styrelsen och samordnas med andra vägåtgärder för att minimera inställelsekostnader.
• Kan vägföreningen begära förskott för förväntade vägskador i samband med större planerade arbeten som nybyggnation eller större renoveringar? Styrelsens svar: Nej.
• Vem ansvarar för skador som uppkommit efter Eon´s arbete med nedgrävning av elledningar? Styrelsens svar: Styrelsen har en dialog med Eon om ansvar för dessa skador.

9. Revisorernas berättelse:

Revision har genomförts enligt god revisionssed.
Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017. Revisionsberättelsen finns hos kassören.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen:

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

11. Motioner:

Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2017-2018

• I samband med de vägsyner som styrelsen genomförde under föregående verksamhetsår har ett stort antal åtgärdsbehov dokumenterats. Styrelsen avser att återkomma till nästa föreningsstämma med förslag på en övergripande åtgärdsplan.
• En fråga från stämman: Hur kommer föreningen att hantera det ständiga problemet med gräsbeväxning som kryper upp utefter diken och underminerar vägbanan? Vägfogdens svar: Styrelsen ska fortsätta försöka kontraktera någon entreprenör som kan åta sig ett röjnings- och renoveringsarbete till rimliga kostnader.
• Styrelsen kommer att anlita MASAB/Peab för lagning av ett antal uppkomna ”potthål” samt andra uppkomna skador i vägbanan.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2017-2018:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande
• Ordförande 5500 kr
• Sekreterare 5500 kr
• Kassör 5500 kr
• Vägfogde 5500 kr
• Ledamot 2000 kr
• Revisorer, vardera 900 kr
• Sammanträdesersättning, ledamot 500 kr
• Sammanträdesersättning, suppleant
som deltar på eget initiativ 500 kr
• Medlem i valberedningen 900 kr

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2017-2018:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:
– permanentbostad 1 915 kr
– fritidsbostad 1 437 kr
– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till föreningens bankgiro 5568-7636 är 2017-10-31. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2017-2018

Kassören redovisade översiktligt viktiga delar av innehållet i det till kallelsen bifogade budgetförslaget
Stämman godkände förslaget.

16. Val av funktionärer
Valberedningen föreslog följande personer till omval/nyval:

1. Ordförande för två år
• Tomas Andrén omval
2. Ordinarie ledamöter på två år
• Fredrik Bennich omval
• David Nilsson omval
3. Suppleanter på ett år
• Michael Moberg omval
• Carl-Magnus Rösbäck omval
• Ola Nilsson Davide omval
• Jan Lindström nyval
4. Revisor för två år
• Mikaela Mattisson omval
5. Revisorssuppleant på ett år
• Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.

Hans Levin har flyttat från området men stannar som ledamot mandattiden ut enligt önskemål. Hans har haft rollen som sekreterare under många verksamhetsår men vill inte ta den rollen under kommande verksamhetsår. Stämman och styrelsen var överens om att styrelsen snarast ska utse en ny styrelsemedlem till rollen som sekreterare. Hans lovade att fullt ut ansvara för infasning av, och att under hela mandatperioden stödja, den nya sekreteraren i samtliga sekreteraruppgifter.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2018

Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2018 utse
• Jan-Olof Schill (Mjöldammen), ordförande
• Anders Stenberg (Annedal)

18. Övriga frågor

• En fråga framfördes om möjlighet att låna slyröjningsutrustning. Styrelsen svarade att tidigare innehavd röjsåg hade gått sönder och har bedömt att det skulle bli orimligt dyrt att reparera eller anskaffa en ny. Efterfrågan på att låna en röjsåg har dessutom varit mycket låg. Styrelsen har därför beslutat att enbart hyra röjsågar i samband med planerade städdagar men att det då ska finnas möjligheter för enskilda fastigheter att låna utrustningen.

19. Mötets avslutande

En stämmodeltagare framförde ett tack till styrelsen för ett mycket bra arbete under föregående verksamhetsår.
Ordföranden avslutade därefter mötet.

Vid protokollet:

………………………………………
Hans Levin

Justeras:

Anders Stenberg

Jan Hagström

———————

Kallelse till Årsstämma verksamhetsåret 2016-2017

Datumsöndag den 20 augusti 2017
Tid13.15
PlatsTriton, ovanpå Fysio+ i Rindö Hamn

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna
 8. Verksamhetsberättelsen
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Motioner
 12. Vägunderhåll
 13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna
 14. Beslut om uttaxering för det kommande verksamhetsåret
 15. Beslut om utgifts- och inkomststat (budget) för det kommande verksamhetsåret
 16. Val av ordförande, två ordinarie ledamöter (2 år), en ordinarie ledamöter (1 år) och fyra suppleanter (1 år) till styrelsen samt en ordinarie revisor (2 år) och en revisorssuppleant (1 år)
 17. Val av valberedning till nästa föreningsstämma
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

OBS! Ombud skall medföra fullmakt underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud får bara representera en annan medlem.

Separat debiteringslängd finns tillgänglig hos sekreteraren fram till stämman och i möteslokalen från en timme före stämman.

Besök vår egen hemsida, där hittar du t.ex. historik, fakta om föreningen och information om det som är på gång: www.annedal-mjoldammen.se

Föreningens e-post-adress är vagforeningen.amv@gmail.com

Förslag för verksamhetsåret 2017–2018

p13 Ersättning till styrelse, revisorer m.fl.

FunktionNuvarandearvode krFörslag arvode kr
Ordförande5 500oförändrat
Vägfogde5 500oförändrat
Kassör5 500oförändrat
Sekreterare5 500oförändrat
Ledamot2 000oförändrat
Revisorer900+900oförändrat
Sammanträdes-ersättning för ordi-narie/suppleantper möte o deltagare:500oförändrat
Valberedning900+900oförändrat

p 14 Uttaxering

Utnyttjandegrad av fastighetSenaste debiteringFörslag debitering
Permanentboende1 915oförändrat
Fritidsboende 75 %1 437oförändrat
Obebyggd 10 %192oförändrat

p 11 Motioner

Inga motioner har inkommit.

Verksamhetsberättelse för

1 juli 2016 – 30 juni 2017

Under året har följande funktionärer verkat:

Befattning Namn Vald till

Styrelse

Ordförande Tomas Andrén 2017

Vägfogde, v ordf. Fredrik Bennich 2017

Kassör David Nilsson 2017

Sekreterare Hans Levin 2018

Ledamot Agneta Isaksson 2018

Suppleant Paula Nymark 2017

Suppleant C-M Rösbäck 2017

Suppleant Ola Nilsson Davide 2017

Suppleant Michael Moberg 2017

Revisorer

Revisor Åsa Hjalmarson 2018

Revisor Michaela Mattisson 2017

Revsuppl Ewa KullmanBergström 2017

Valberedning

Ledamot Jan-Olof Schill 2017

Ledamot Paula Nymark 2017

Föreningsstämma

Hölls 28 augusti 2016 och besöktes av 21 personer, representerande 17 fastigheter.

Ekonomi

Årets resultaträkning samt balansräkning med jämförelse mot föregående år redovisas i bilaga.

Verksamhet

Styrelsen har under året genomfört ett konstituerande möte och sex andra protokollförda sammanträden, haft frekventa löpande kontakter via telefon/e-post och löpande hållit hemsidan uppdaterad för allas information.

Under året har vår ständige sekreterare Hans Levin tyvärr flyttat och vår mångåriga funktionär Paula Nymark tyvärr avlidit.

Vägunderhåll

Under året har styrelsen genomfört två vägsyner för att de nya styrelse-medlemmarna skulle få en bättre förståelse för vad vi gör, med fokus på trafiksäkerhet, trygghet och ordning.

Det kan röra sig om skyltar, avgränsningar, mötesplatser, borttagande av farliga föremål i vägens närhet, tillgänglighet, vändzoner eller träd som står trafikfarligt.

Växtligheten i våra diken är fortsatt omfattande och i behov av åtgärder.

Viss del har även ägnats åt dom samt vattenansamlingar och hur dessa kan förbättras.

Vi har även tittat på hur vägbeläggningen klarat sig under året.

Vi har utfärdat ett ökat antal tillstånd för tungtransporter av byggmaterial och entreprenadmaskiner. Dessa transporter har orsakat en del skador på vägbanan vilket kommer att åtgärdas.

Sandsopning har genomförts med mycket gott resultat.

Diket längs Rävslingans västra del mot Annedalsvägen har fyllts igen med bra dränering och ordentligt bärlager vilket gjort vägen mer trafiksäker.

Grävningar över väg har genomförts av EON på två ställen och ska återställas.

Plogning och sandning har genomförts som under ett normalår.

Styrelsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Protokoll

från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2016-08-28

Tid: 1315-1530

Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

1. Stämmans öppnande: Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 21 personer som representerade 17 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt.

Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande: Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning: Stämman godkände dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman: Tomas Andrén valdes till ordförande.
5. Val av sekreterare för stämman: Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare: Till justeringsmän och rösträknare valdes Ewa Kullman Bergström och Harriet Woelms.

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 11 september. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: http://www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och kunde sammanfattningsvis konstatera att

• det blev ännu en mild och snöfattig vinter med förhållandevis mindre behov av snöröjning medan däremot behovet av sandning av isiga vägbanor blev förhållandevis stort.

• problemen med allt för kraftig växtlighet i våra diken har kvarstått under verksamhetsåret men liksom föregående verksamhetsår hade styrelsen inte lyckats upphandla någon intresserad entreprenör för dikesröjning.

9. Revisorernas berättelse: Revision har genomförts enligt god revisionssed.

Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

11. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2016-2017

Följande punkter utöver sedvanligt vägunderhåll diskuterades:

• Vägarna är fortfarande efter senaste vägförbättringsarbetet i gott skick.

• Föreningen har ett återkommande problem med stark beväxning i våra diken. Om dessa inte röjs ordentligt så kommer livslängden för våra vägar att påverkas med stora kostnader som följd. Många fastighetsägare röjer sina diken men allt för stora vägavsnitt röjs inte alls tillräckligt. En återkommande synpunkt är att slangarna för sommarvattnet i dikena försvårar ett röjningsarbete både för den enskilde fastighetsägaren och för en potentiell entreprenör. Styrelsen ska under det kommande verksamhetsåret göra nya försök att hitta lösningar på detta problem.

• Efter vintrarnas sandning så hamnar det mesta av sanden som stora vallar utefter vägkanterna vilket skapar problem med avrinning och därmed ökad risk för vägskador. Styrelsen ska föreslå åtgärder för att lösa detta, kanske genom inköp av resurser för skrapning

• Stämman framförde ett krav på att det snarast genomförs en trädsyn längs våra vägar för att undersöka behovet av åtgärder för att skapa siktförbättring eller för att undanröja akuta risker att träd kan falla ner över vägen. Det finns nu ett antal högre träd som förmodligen måste fällas eller på annat sätt åtgärdas. Styrelsen påpekade att det innan beslut om åtgärder är noga med att klargöra ansvarsförhållandet mellan vägföreningen och de enskilda fastighetsägare som berörs. Vägföreningen kan kräva åtgärder av enskild fastighetsägare om det finns träd eller annat som utgör risk för vägnätet.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2016-2017:

Föregående föreningsstämma, 2015 framförde förslag på att styrelsearbetet bör arvoderas högre och gav styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag för beslut till innevarande föreningsstämma, 2016.

Föregående stämma föreslog även att arvodering av valberedningens arbete ska ses över och gav även på denna punkt styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag för beslut till innevarande föreningsstämma.

Styrelsen beslutade i enlighet med ovanstående att, enligt utskickad kallelse föreslå föreningsstämman följande nya styrelsearvoden.

Nytt arvodeTidigare

• Ordförande 5500 kr 3500 kr

• Sekreterare 5500 kr 3500 kr

• Kassör 5500 kr 3500 kr

• Vägfogde 5500 kr 3500 kr

• Ledamot 2000 kr 1000 kr

• Revisorer, vardera 900 kr 750 kr

• Sammanträdesersättning, ledamot 500 kr 500 kr

• Sammanträdesersättning, suppleant

som deltar på eget initiativ 500 kr 250 kr

• Medlem i valberedningen 900 kr 0 kr

Under stämman framfördes många både negativa och positiva synpunkter på styrelsens förslag. Stämman begärde slutligen votering vilken genomfördes under överinseende av valda rösträknare enligt paragraf 6 ovan. Voteringen utföll med 11 röster för och 6 emot varvid styrelsens förslag på nya styrelsearvoden enligt ovan för verksamhetsåret 2016-2017 bifölls.

Stämman framförde synpunkten att kommande översyner av styrelsens arvoden bör genomföras med kortare tidsintervall än hittills för att undvika allt för kraftiga höjningar vid enstaka tillfällen.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2016-2017:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr

– fritidsbostad 1 437 kr

– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till föreningens bankgiro 5568-7636 är 2016-10-31. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer inom kort att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2015-2016

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

Stämman efterlyste en beskrivning av villkoren för när snöröjning och sandning ska genomföras. Vägfogden beskrev regelverket översiktligt och förklarade att det i princip följer villkoren för kommunens vägar. Reglerna finns beskrivna på vägföreningens hemsida.

16. Val av nya funktionärer

Stämman föreslog följande personer till omval/nyval:

1. Ordinarie ledamöter på två år

– Hans Levin omval

– Agneta Isacsson omval

2. Ordinarie ledamöter på ett år

– Fredrik Bennich nyval

– David Nilsson nyval

3. Suppleanter på ett år

– Michael Moberg omval

– Carl-Magnus Rösbäck omval

– Ola Nilsson Davide nyval

– Paula Nymark nyval

4. Revisor på två år

– Åsa Hjalmarsson omval

5. Revisorssuppleant på ett år

– Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2017

Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2017 utse Jan-Olof Schill (Mjöldammen) och Paula Nymark (Annedal).

18. Övriga frågor

En medlem som velat rapportera synpunkter på sandningen via föreningens hemsidan hade mötts av ett meddelande att ”hemsidan ligger nere”. Ingen i styrelsen hade märkt eller fått någon information om detta problem. Styrelsen bad alla som eventuellt råkar ut för något problem med hemsidan att rapportera detta snarast via mail till någon i styrelsen.

19. Mötets avslutande

Stämman avslutades med att styrelsemedlemmarna Jan-Olof Schill och Sonja Johansson avtackades för mycket värdefulla insatser under fler decennier på olika poster i styrelsen. Styrelsens ordförande överlämnade presenter under stämman stående applåder. Stort tack Sonja och Jan-Olof. Ordföranden avslutade därefter mötet.

Vid protokollet:

………………………………………

Hans Levin

Justeras:
Rindö, den …. september 201

Harriet Woelms

Ewa Kullman Bergström

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2015-2016
Datum: söndag den 28 augusti 2016 kl 13.15

Plats: Triton, ovanpå Fysio+ i Rindö Hamn

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Stämmans behöriga utlysande

3 Fastställande av dagordning

4 Val av ordförande för stämman

5 Val av sekreterare för stämman

6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7 Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna

8 Verksamhetsberättelsen

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Motioner

12 Vägunderhåll

13 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna

14 Beslut om uttaxering för det kommande verksamhetsåret

15 Beslut om utgifts- och inkomststat (budget) för det kommande verksamhetsåret

16 Val av två ordinarie ledamöter (2 år), två ordinarie ledamöter (1 år) och två suppleanter (1 år) till styrelsen samt

en ordinarie revisor (2 år)

och en revisorssuppleant (1 år)

17 Val av valberedning till nästa föreningsstämma

18 Övriga frågor

19 Mötet avslutas
OBS! Ombud skall medföra fullmakt underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud får bara representera en annan medlem.

Separat debiteringslängd finns tillgänglig hos sekreteraren fram till stämman och i möteslokalen från en timme före stämman.

….

Besök vår egen hemsida, där hittar du t.ex. historik, fakta om föreningen och information om det som är på gång:

http://www.annedal-mjoldammen.se

Föreningens e-post-adress är:

vagforeningen.amv@gmail.com

————

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2015-08-30 Tid: 1315-15

Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

1. Stämmans öppnande:

Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén.

Närvarande enligt närvarolista var 18 personer som representerade 14 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt. Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande:

Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning:

Stämman godkände dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman:

Tomas Andrén valdes till ordförande.

5. Val av sekreterare för stämman:

Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:

Till justeringsmän och rösträknare valdes Paula Nymark och Hillevi Lenz-Taguchi

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 13 september. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: http://www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och kunde sammanfattningsvis konstatera att

– den gångna vintern blev mild och snöfattig med mindre behov än normalt av snöröjning medan behovet av sandning av isiga vägbanor blev ovanligt stort

– växtligheten i våra diken har under året varit ovanligt kraftig. Enligt plan var avsikten att handla upp en extern leverantör för dikesröjning. Ingen leverantör visade sig dock vara intresserad.

9. Revisorernas berättelse:

Revision har genomförts enligt god revisionssed. Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

11. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2015-2016

Följande punkter utöver sedvanligt vägunderhåll diskuterades:

– Skador på de delar av vägnätet som inte omfattades av genomfört beläggningsarbete ska inspekteras och hanteras enligt styrelsens planering.

– På grund av svårigheterna att engagera någon entreprenör för dikesröjning (se punkt 8) föreslog stämman att vägområdet delas in i mindre delområden som prioriteras för slyröjning i föreningens egen regi med ett eller några områden per verksamhetsår. Prioriterade områden är bl.a. utfarterna till stora vägen.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att planera och genomföra detta och att därvid beakta

# att se till att de regler som gäller för hantering av motor- och röjsåg följs

# vilka möjligheter som finns för viss ”arvodering” av de medlemmar som deltar i röjningsarbeten

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2015-2016:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande

– Ordförande 3500 kr

– Sekreterare 3500 kr

– Kassör 3500 kr

– Vägfogde 3500 kr

– Ledamot 1000 kr

– Revisorer 750 kr vardera

– Sammanträdesersättning per ledamot 500 kr

– Sammanträdesersättning per suppleant 250 kr som på eget initiativ deltar i styrelsemöte.

Stämman framförde förslag på att styrelsearbetet bör arvoderas högre och gav styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag (eventuellt två alternativ) för beslut till nästa föreningsstämma. Stämman föreslog även att arvodering av valberedningens arbete ska ses över och gav styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag för beslut till nästa föreningsstämma.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2015-2016:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr

– fritidsbostad 1 437 kr

– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens bankgironummer 5568-7636 är 2015-10-31. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2015-2016

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer

Valberedningen och stämman föreslog följande personer till omval/nyval:

 Ordförande på två år

– Tomas Andrén omval

 Ordinarie ledamöter på två år

– Sonja Johansson omval

– Jan-Olof Schill omval

 Suppleanter på ett år

– Michael Moberg omval

– David Nilsson nyval

– Fredrik Bennich nyval

– Carl-Magnus Rösbäck nyval

 Revisor på två år

– Michaela Mattisson omval

 Revisorssuppleant på ett år

– Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2016

Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2016 ska en representant utses från vardera av områdets tomt- resp fastighetsägarförening. Förslagen ska snarast presenteras för styrelsen.

18. Övriga frågor

En deltagare tipsade om en värdefull mobilapp ”Rädda hjärtat” som kan laddas ner till den egna mobiltelefonen. Den kan användas i akuta hjärtsituationer för att söka efter personer med hjärträddarutbildning inom ca 500 m.

Stämman avslutades med en mycket engagerad och positiv diskussion där många bra idéer och förslag framfördes på hur man skulle kunna öka engagemanget i föreningen och få många fler medlemmar delaktiga i verksamheten. Styrelsen lovade att hantera idéerna under verksamhetsåret och återkomma till kommande föreningsstämma med eventuella förslag.

19. Mötets avslutande:

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Hans Levin

Justeras

Paula Nymark Hillevi Lenz-Taguchi

————————————————————————–

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2014-2015

Tid: söndag den 30 augusti 2015 kl 13:15

Plats: Triton, ovanpå Fysio+ i Rindö Hamn

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna
 8. Verksamhetsberättelsen
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Motioner
 12. Vägunderhåll
 13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna
 14. Beslut om uttaxering för det kommande verksamhetsåret
 15. Beslut om utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret
 16. Val av ordförande,

två ordinarie ledamöter (2 år)

och tre suppleanter (1 år) till

styrelsen samt

en ordinarie revisor (2 år)

och en revisorssuppleant (1 år)

 1. Val av valberedning till nästa föreningsstämma
 2. Övriga frågor
 3. Mötet avslutas

OBS! Ombud skall medföra fullmakt underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud får bara representera en annan medlem.

Separat debiteringslängd finns tillgänglig hos sekreteraren fram till stämman och i möteslokalen från en timme före stämman.

Besök vår egen hemsida, där hittar du t.ex. historik, fakta om föreningen och information om det som är på gång: www.annedal-mjoldammen.se

Föreningens e-post-adress är: vagforeningen.amv@gmail.com

Förslag för verksamhetsåret 2015-2016

Ersättning till styrelse och revisorer

FunktionNuvarandearvodeFörslag arvode
Ordförande3 500oförändrat
Vägfogde3 500oförändrat
Kassör3 500oförändrat
Sekreterare3 500oförändrat
Ledamot1 000oförändrat
Revisorer750+750oförändrat
Sammanträdes-ersättning för ordi-narie/suppleantper möte o deltagare:500/250 kroförändrat

Uttaxering

Utnyttjandegrad av fastighetSenaste debiteringFörslag debitering
Permanentboende1 915oförändrat
Fritidsboende 75 %1 437oförändrat
Obebyggd 10 %192oförändrat

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Verksamhetsberättelse 1 juli 2014 – 30 juni 2015

Under året har följande funktionärer verkat:

BefattningNamnAdressValdtill

Styrelse

OrdförandeTomas AndrénHarpaltsvägen 32015
Vägfogde, V ordf.Jan-Olof SchillRådjursslingan 62015
KassörSonja JohansonRådjursslingan 62015
SekreterareHans LevinHarpaltsvägen 22016
LedamotAgneta IsacssonKadettg. 5 Sthlm2016
SuppleantMichael MobergHarpaltsvägen 372015
SuppleantAnders JoningerRävslingan 52015
SuppleantMaria BennichAnnedalsvägen 182015

Revisorer

RevisorÅsa HjalmarsonRävslingan 162016
RevisorMichaela MattissonRådjursslingan 122015
Revisors-suppleantEwa KullmanBergströmRådjursslingan 142015

Valberedning

LedamotPaula NymarkHarpaltsvägen 192015
Ledamot 2015

Föreningsstämma

Hölls 31 augusti 2014 och besöktes av 12 personer, representerande 10 fastigheter.
Ekonomi
Årets resultaträkning samt balansräkning med jämförelse mot föregående år redovisas i bilaga.

Styrelsen har under året genomfört ett konstituerande möte och tre andra protokollförda sammanträden, haft frekventa löpande kontakter via telefon/e-post och löpande hållit hemsidan uppdaterad för allas information.

Vägunderhåll

Den nya beläggningen som utfördes på rundslingan Annedals-Harpaltsvägen och Mjöldammsvägen 2013 har hållit utmärkt. Även efter den senaste vintern är beläggningen intakt och inga nämnvärda skador har uppstått.

Den gångna vintern blev mild och snöfattig. Därför gjordes få plogningar. Däremot utfördes ovanligt många sandningar med gott resultat.

Några smärre skador på vägarna har reparerats med kallasfalt, gropen vid det första brevlådestället på Annedalsvägen fylldes med sten och kallasfalt under sommaren. Nu är det litet guppigt där, men ingen grop finns kvar.

Den årliga vägsynen visade att några av de vägar som inte fick ny beläggning är i dåligt skick, främst en del av Rådjursslingan och den branta backen i början av Harpaltsvägen. Vi planerar för att ge dessa en ny beläggning under hösten 2015.

Växtligheten i våra diken har denna blöta sommar varit kraftig. Många fastighets-ägare röjer på egna initiativ utanför sin tomt, men på långa sträckor görs inte detta. Styrelsen har försökt handla upp dikesröjning, men inget av de sex företag, som fick anbudsförfrågan ville avge något anbud…

Styrelsen juli 2015

– – – – – – – – – – – – –

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2014-08-31

Tid: 1315-1430 Plats: Triton, Rindö Hamn (Oskar-Fredriksborg)

1 Stämmans öppnande:
Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 12 personer som representerade 10 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt.

Debiteringslängd fanns framlagd.

2 Stämmans behöriga utlysande:
Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3 Fastställande av dagordning:
Stämman godkände dagordningen.

4 Val av ordförande för stämman:
Tomas Andrén valdes till ordförande.

5.Val av sekreterare för stämman:
Hans Levin valdes till sekreterare.

6 Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:
Till justeringsmän och rösträknare valdes Paula Nymark och Anders Joninger.

7 Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 14 september.

Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: http://www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelsen:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och kunde sammanfattningsvis konstatera att den nya vägbeläggningen på genomfartsvägarna har lett till en mycket god vägkvalitet och stått emot den gångna vinterns påfrestningar på stickvägarna som inte har fått ny beläggning finns en del brister på olika ställen, bl a vägområdet i anslutning till Rävslingan 6.

Den tidiga och varma sommaren har lett till en kraftig beväxning av diken

9 Revisorernas berättelse:

Revision har genomförts enligt god revisionssed. Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10 Ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

11 Motioner
Inga motioner hade inkommit.

12 Vägunderhåll verksamhetsåret 2014-2015

Följande punkter utöver sedvanligt vägunderhåll diskuterades:

Skador på de delar av vägnätet som inte omfattades av genomfört beläggningsarbete ska hanteras av styrelsen.

Grovt sly på utsatta dikesavsnitt ska tas bort snarast genom styrelsens försorg. Upphandling av leverantör för dikesröjning pågår.

13 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2014-2015:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande

– Ordförande 3500 kr
– Sekreterare 3500 kr
– Kassör 3500 kr
– Vägfogde 3500 kr
– Ledamot 1000 kr
– Revisorer 750 kr vardera
– Sammanträdesersättning per ledamot 500 kr
– Sammanträdesersättning per suppleant 250 kr som på eget initiativ deltar i
styrelsemöte.

14 Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2014-2015:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr
– fritidsbostad 1 437 kr
– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens bankgironummer 5568-7636 är 2014-10-15. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15 Beslut om budget för verksamhetsåret 2014-2015

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16 Val av nya funktionärer

Arbetet med att utse en valberedning enligt förslag från föregående föreningsstämma misslyckades varför inga förslag på kandidater för omval eller nyval kunde presenteras till årets föreningsstämma.

Berörda styrelsemedlemmar inklusive suppleanter och revisorer erbjöd sig att sitta kvar som medlemmar för ytterligare en period.

En medlem anmälde, efter styrelsens förslag intresse för posten som en tredje suppleant.

Styrelsen föreslog därför följande personer till omval/nyval:

Ordinarie ledamöter för två år

– Hans Levin omval
– Agneta Isacsson omval

Suppleanter på ett år

– Michael Moberg omval
– Anders Joninger omval
– Maria Bennich nyval

Revisor på två år
– Åsa Hjalmarsson omval

Revisorsuppleant på ett år
– Ewa Kullman Bergström omval

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17 Val av valberedning till föreningsstämman 2015

Föreningsstämman föreslog att till valberedning inför föreningsstämman 2015 ska en representant utses från vardera av områdets tomt- resp fastighetsägar-förening enligt följande:

som representant för Annedals Tomtägareförening föreslogs Paula Nymark

som representant för Mjöldammens Fastighetsägarförening ska en representant utses i god tid innan kommande föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade enligt ovanstående förslag.

18 Övriga frågor

En ansökan om medlemskap i föreningen har inkommit som styrelsen beslutat godkänna. Den är från familjen Maria och Fredrik Bennich som numera bor på Annedalsvägen 18. Ansökan till Lantmäteriet pågår och beräknas vara klar under hösten.

Mötets avslutande:

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………

Hans Levin

Justeras:

Rindö, den …. september 2014

….……………………………………. …………………………………………….

Paula Nymark Anders Joninger

——————

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2013-2014

Söndagen den 31 augusti 2014 kl 13.15 vid Gamla regementet, biografen vid ostmakeriet

Välkomna!
Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Stämmans behöriga utlysande
3 Fastställande av dagordning
4 Val av ordförande för stämman
5 Val av sekreterare för stämman
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna
8 Verksamhetsberättelsen
9 Revisorernas berättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Motioner
12 Vägunderhåll
13 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna
14 Beslut om uttaxering för det kommande verksamhetsåret
15 Beslut om utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret
16 Val av tre ordinarie ledamöter (2 år) samt två suppleanter (1år) till styrelsen, en ordinarie revisor (2år) och en revisorssuppleant (1år)
17 Val av valberedning till nästa föreningsstämma
18 Övriga frågor
19 Mötet avslutas

OBS! Ombud skall medföra fullmakt underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud får bara representera en annan medlem.
Separat debiteringslängd finns tillgänglig hos sekreteraren fram till stämman och i möteslokalen från en timme före stämman.

———

Protokoll från extra föreningsstämma 26 april 2014 kl 11.15-12.00

Lokal: Triton, Rindö Hamn

 1. Stämmans öppnande. Styrelseordf Tomas Andrén öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande var representanter från 14 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt. Debiteringslängd fanns framlagd.
 2. Stämmans behöriga utlysande. Medlemmarna konstaterade att stämman utlysts i laga ordning, dvs 30 dagar före dag då stämma hålls.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande för stämman. Tomas Andrén valdes enhälligt till mötesordförande.
 5. Val av sekreterare för stämman. Till sekreterare valdes Agneta Isaksson.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Stämman valde Michael Moberg och Harriet Woelms.
 7. Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna. Protokolljustering sker inom en vecka och protokollet kommer att finnas tillgängligt hos ordinarie sekreteraren Hans Levin.
 8. Information om anledning till denna extra Föreningsstämma. Ordf berättade kort att Rindö Fiber-föreningen kommer att stå för alla kostnader. En entreprenör ska upphandlas och grävningarna kommer att starta troligen i sommar. För att fiberprojektet ska kunna ros i hamn krävs att ca hälften av 450 markägare lämnar ett positivt besked. Mer detaljerad info kunde Rindö Fibers representant M Moberg lämna efter mötet för dem som så önskade.
 9. Beslut om Markupplåtelseavtal. Efter röstning beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att teckna ett markupplåtelseavtal med Föreningen Rindö Fiber. Endast en medlem röstade emot.
 10. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
 11. Mötet avslutas. Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Agneta Isaksson, sekr

Michael Moberg, justeringsman Harriet Woelms, justeringsman

Kallelse till EXTRA föreningsstämma lördag den 26 april 2014 kl 11,15. Lokal: Triton, Rindö Hamn

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna
 8. Information om anledning till denna extra Föreningsstämma
 9. Beslut om Markupplåtelseavtal
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

OBS! Ombud skall medföra fullmakt underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud får bara representera en annan medlem.

Separat debiteringslängd samt aktuellt förslag till Markupplåtelseavtal finns tillgängliga hos sekreteraren fram till stämman och i möteslokalen från en timme före stämman.

– – –

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2013-08-18

Tid: 1315-1430 Plats: Tält på Mjöldammens samlingsplats.

1. Stämmans öppnande: Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 19 personer som representerade 15 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt.

Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande: Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning: Stämman godkände dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman: Tomas Andrén valdes till ordförande.

5. Val av sekreterare för stämman: Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare: Till justeringsmän och rösträknare valdes Michael Moberg och Mikaela Mattisson.

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 1 september.

Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelsen:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och inbjöd till frågor om innehållet. Följande punkter diskuterades:

 • Väghållningen. Vägfogden kompletterade informationen i kallelsen.Styrelsen fick in två anbud avseende nybeläggningsarbetet. Anbuden var i princip likvärdiga men styrelsen bedömde anbudet från MASAB som mest fördelaktigt.Vägbeläggningsarbetet föregicks av ett omfattande förberedelsearbete bl a med att rensa vägbanan från uppstickande stenar, rötter med mera.Det tidigare djupa diket utmed infarten från Annedalsvägen har fyllts igen efter nedläggning av rör i botten. Detta för att minska risken för farliga dikeskörningar vilket varnades för på föregående föreningsstämma.Infarten till Annedalsvägen har breddats för att underlätta möten.
  • Vinterväghållningen. Deltagare i stämman framförde att snöröjningen fungerade mycket bra under föregående vinter. Detta trots att det var den mest snörika vintern hittills för samfälligheten.

9. Revisorernas berättelse: Revision har genomförts enligt god revisionssed. Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

11. Motioner Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2013-2014 Följande punkter utöver sedvanligt vägunderhåll diskuterades.

Vägförbättringsåtgärder. Skador på de delar av vägnätet som inte omfattades av genomfört beläggningsarbete ska hanteras av styrelsen med ambitionen att inte behöva anlita externa entreprenörer.

Lagning av akuta vägskador. Skada (djupt hål) intill brevlådestället vid infarten till Annedalsvägen ska hanteras på styrelsens initiativ.

Nedtagning av träd på Mjöldammsvägen. Träd som skadats av stormen och riskerar att falla över en telefonledning ska tas ned. Kommunen har lovat att ta ansvar för detta.

Dikesröjning. Styrelsen ska göra ett nytt försök att få in anbud på årliga dikesröjningar.

Övriga åtgärder: Michael Moberg föreslog att grushögar som byggts upp i vägkanterna på vägavsnitten med gammal beläggning ska tas bort eftersom de utgör grogrund för sly. Ogräs växer upp till 30cm in i vägbanan där.

Grovt sly på utsatta dikesavsnitt ska tas bort snarast genom styrelsens försorg.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2013-2014

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande

– Ordförande 3500 kr

– Sekreterare 3500 kr

– Kassör 3500 kr

– Vägfogde 3500 kr

– Ledamot 1000 kr

– Revisorer 750 kr vardera

– Sammanträdesersättning per ledamot 500 kr

– Sammanträdesersättning per suppleant 250 kr som på eget initiativ deltar i styrelsemöte.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2013-2014

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr

– fritidsbostad 1 437 kr

– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens bankgironummer 5568-7636 är 2013-09-30. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2013-2014

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer Valberedningen föreslog följande personer till omval:

 • Ordförande för två år

– Tomas Andrén omval

 • Ordinarie ledamot på två år

– Sonja Johansson omval

 • Suppleanter på ett år

– Michael Moberg omval

– Anders Joninger omval

 • Revisor på två år

– Åsa Hjalmarsson omval

 • Revisorsuppleant på ett år

– Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2014

Varken valberedningen eller föreningsstämman lyckades hitta kandidater till valberedning för föreningsstämman 2014. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att i samverkan med ordförandena i respektive Tomtägareförening försöka hitta var sin deltagare till valberedningen för 2014.

18. Övriga frågor

Kvarvarande ”Övriga frågor” från föregående föreningsstämma

* Styrelsen erbjöd medlemmarna att om man har några bra fotografier som skulle kunna visas på föreningens hemsida att i så fall maila dessa till vagforeningen_amv@yahoo.se. Stämman föreslog att medlemmarna ska fortsätta att söka fotografier.

* Organisationen av Grannsamverkan bör tydliggöras. Stämman uppdrog åt styrelsen att uppdatera Vägföreningens hemsida med bl.a. kontaktinformation till berörda personer. Hemsidan har därefter uppdaterats.

* Allt för få medlemmar deltar på föreningsstämmorna. Stämman efterlyste förslag på åtgärder för att öka deltagarantalet. Ett förslag som presenterades var att eventuellt samordna föreningsstämman med någon annan engagerande aktivitet. Styrelsen fick stämmans uppdrag att ta fram förslag. Aktiviteten kvarstår.

 • Nya punkter under ”övriga frågor”.

Inga nya punkter utöver kvarstående punkter enligt ovan

 • Information.

Michael Moberg informerade om att vägavsnittet in mot Harpaltsvägen 37 kan användas som parkeringsplats för korttidsparkering enligt skylt. Cykelparkering kommer att anordnas.

19. Mötets avslutande:

En representant för mötesdeltagarna tackade styrelsen för bra arbete under det gångna året och för en väl genomförd föreningsstämma.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………

Hans Levin

Justeras:

Rindö, den …. augusti 2013

….……………………………………. …………………………………………….

Michael Moberg Mikaela Mattisson

 

 

– – – – –

Nästa föreningsstämma äger rum den 18 aug 2013 kl 13:15 vid Mjöldammens allmänning. Välkomna!

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Stämmans behöriga utlysande

3 Fastställande av dagordning

4 Val av ordförande för stämman

5 Val av sekreterare för stämman

6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7 Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna

8 Verksamhetsberättelsen

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Motioner

12 Vägunderhåll

13 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna

14 Beslut om uttaxering för det kommande verksamhetsåret

15 Beslut om utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret

16 Val av ordförande och en ordinarie ledamot (2 år) samt två-tre suppleanter (1 år) till styrelsen, en ordinarie revisor (2år) och en revisorssuppleant (1år)

17 Val av valberedning till nästa föreningsstämma

18 Övriga frågor

19 Mötet avslutas

Se detaljer: AMV föreningsstämma 2013 kallelse samt AMV ekonomi till stamman 2013

– – –

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2012-08-26

Tid: 1315-1430

Plats: Tält på Mjöldammens samlingsplats.

1. Stämmans öppnande: Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 13 personer som representerade 12 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt.

Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande: Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning: Stämman godkände dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman: Tomas Andrén valdes till ordförande.

5. Val av sekreterare för stämman: Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare: Till justeringsmän och rösträknare valdes Eva Bergström och Mats Pettersson.

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 9 september.Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelsen:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och inbjöd till frågor om innehållet. Följande punkter diskuterades:

 • Hemsidan. Ordföranden konstaterade med glädje att allt fler hittar till föreningens hemsida. Många använder också möjligheten att via hemsidan maila synpunkter eller information till styrelsen och/eller övriga medlemmar.
 • Vinterväghållningen. Snöröjningen fungerade bra under föregående vinter som var relativt snöfattig. Däremot framfördes mycket kritik mot sandningsarbetet som framförallt inte genomfördes tillräckligt snabbt vid uppkommen halka. Styrelsen tvingades ett antal gånger kontakta entreprenören för att genomföra akuta utryckningar och en ny överenskommelse har tagits fram inför kommande vinter.

Övrig väghållning

Föregående föreningsstämma gav styrelsen i uppdrag att begära in anbud för att kunna genomföra planerade vägförstärkningsarbeten innan vintersäsongen 2011-2012. Styrelsen har kontaktat ett antal entreprenörer men ännu inte lyckats få in något anbud. Representanter från några entreprenörer har inspekterat eller har lovat att inspektera aktuella vägavsnitt och styrelsen har förhoppningen att någon/några ska inkomma med anbud inom kort.

I vissa utsatta delar av vägbanan har det under verksamhetsåret uppstått olika skador, framförallt djupa ”potthål”. Föreningen har ett avtal med en entreprenör om att laga sådana skador. Entreprenören har dock pga sjukdom och ingen tillgång till en sk ”snabelbil” inte kunnat uppfylla åtagandet enligt önskemål. Representanter från styrelsen har därför ryckt ut ett antal gånger och hjälpligt lagat de värsta skadorna.

9. Revisorernas berättelse: Revision har genomförts enligt god revisionssed.Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.

11. Motioner Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2012-2013 Följande punkter diskuterades

 • Vägförstärkningsåtgärder. Eftersom inga anbud, enligt punkt 8 ovan ännu har inkommit så kommer det planerade vägförstärkningsarbetet inte att kunna genomföras under innevarande verksamhetsår. Även om styrelsen får in anbud inom kort så kommer arbetet inte att hinna genomföras innan. Styrelsen målsättning är att kunna få in anbud inom kort med målet ett arbete ska genomföras under 2013.
 • Lagning av akuta vägskador. Styrelsen har beställt av berörd entreprenör att potthål och andra mindre vägskador ska lagas ordentligt med hjälp av en ”snabelbil” innan kommande vinter.
 • Förberedelser inför kommande vägförbättringsarbete. Innan vägförstärkningsarbetet kan påbörjas måste ett antal förberedande åtgärder genomföras framförallt byte av ett antal trasiga vägtrummor och renovering av förstörda dikesavsnitt. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att begära in anbud från Svenssons entreprenad om att genomföra dessa åtgärder under kommande vår.

Mötet föreslog att ett samarbete med områdets tomtägarföreningar bör initieras för en eventuell samordning av dessa arbeten med nedläggningen av vintervattenledningar till ett antal berörda fastigheter.

 • Dikesröjning. Styrelsen avser att avropa ett nytt årligt arbete med dikesröjning och har försökt att få kontakt med det företag som genomförde arbetet förra verksamhetsåret på ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har dock inte lyckats få kontakt med företaget och kommer därför att söka efter en ny entreprenör. Styrelsen efterlyser tips från föreningen medlemmar på någon bra entreprenör.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2012-2013:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande

– Ordförande 3500 kr

– Sekreterare 3500 kr

– Kassör 3500 kr

– Vägfogde 3500 kr

– Ledamot 1000 kr

– Revisorer 750 kr vardera

– Sammanträdesersättning per ledamot 500 kr

– Sammanträdesersättning per suppleant 250 kr som på eget initiativ deltar i

styrelsemöte.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2012-2013:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr

– fritidsbostad 1 437 kr

– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens bankgironummer 5568-7636 är 2011-10-15. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2012-2013

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer

Valberedningen föreslog följande personer till omval:

 • Ordinarie ledamöter på två år

– Hans Levin omval

– Agneta Isaksson omval

– Jan-Olof Schill omval

 • Suppleanter på ett år

– Michael Moberg omval

– Anders Joninger omval

 • Revisor på två år

–Mikaela Mattisson omval

 • Revisorsuppleant på ett år

– Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2013

Stämman beslöt att utöka valberedningen med en person till tre personer. Följande personer ska utgöra valberedning:

– Maria Jansson omval

– Mikaela Mattisson omval

– Gunilla Andrén nyval

18. Övriga frågor

A. Kvarvarande ”Övriga frågor” från föregående föreningsstämma

 • Styrelsen erbjuder fortfarande medlemmarna att om man har några bra fotografier som skulle kunna visas på föreningens hemsida att i så fall maila dessa till vagforeningen_amv@yahoo.se
 • Styrelsen utreder ansvar för underhåll och åtgärder för uppkomna problem med vattenavrinning vid fastigheten Rävslingan 6.

B. Nya punkter under ”övriga frågor”

 • Allt för få medlemmar deltar på föreningsstämmorna. Stämman efterlyser förslag på åtgärder för att öka deltagarantalet. Ett förslag som presenterades var att eventuellt samordna föreningsstämman med någon annan engagerande aktivitet. Styrelsen fick stämmans uppdrag att ta fram förslag.
 • Organisationen av Grannsamverkan bör tydliggöras. Stämman uppdrog åt styrelsen att uppdatera Vägföreningens hemsida med bl.a. kontaktinformation till berörda personer.
 • Ordförandena för områdets båda tomtägarföreningar presenterade sig för stämman.

19. Mötets avslutande:

En mötesdeltagare tackade styrelsen för ett bra arbete och föreslog en applåd. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………

Hans Levin

Justeras:

Rindö, den …. september 2012

….……………………………………. …………………………………………….

Eva Bergström Mats Pettersson

– – –
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening 2011-08-21

Tid: 1315-1530 Plats: Tält på Mjöldammens samlingsplats.

1. Stämmans öppnande:Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 27 personer som representerade 22 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt.

Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande:Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning:Stämman godkände dagordningen.

4. Val av ordförande för stämman:Tomas Andrén valdes till ordförande.

5. Val av sekreterare för stämman:Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:Till justeringsmän och rösträknare valdes Anders Joninger och Paula Nymark.

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 4 september. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se.

8. Verksamhetsberättelsen:

Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret enligt kallelsen och inbjöd till frågor om innehållet. Följande punkter diskuterades:

 • Hemsidan. Ordföranden konstaterade med glädje att allt fler hittar till föreningens nya hemsida och att många börjat maila till föreningen (vagforeningen_amv@yahoo.se) för att förmedla synpunkter till styrelsen eller övriga medlemmar.
 • Vinterväghållningen. Ett antal fastighetsägare uttryckte kritik angående standarden på vinterväghållningen under föregående vinter. Kritiken gällde såväl kvalitén efter genomförda plogningar och/eller sandningar som hur snabbt åtgärderna sattes in. Enligt styrelsen så bygger föreningens avtal för vinterväghållning på samma regelverk som Vaxholms kommun tillämpar för likartade vägnät.

Stämman gav styrelsen i uppdrag inför kommande vinter

– att bevaka att åtgärder genomförs enligt gällande avtal för samtliga vägar inom området.

– att i upphandlingen inför kommande vinter undersöka möjligheten att ett antal mötesplatser plogas upp på lämpliga vägavsnitt.

9. Revisorernas berättelse:Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-2011. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-2011

11. Motioner: Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2011-2012

Följande punkt diskuterades

-Vägförstärkningsåtgärder. Styrelsen hade enligt protokollet från föregående föreningsstämma ambitionen att kalla till en efterföljande extrastämma för att hinna få ett beslut som innebar att föreslagna vägförstärkningsåtgärder skulle kunna genomföras under ”arbetssäsongen” 2011. Arbetet med utvärdering och dialog om inkomna offerter försenades och offerternas giltighetstid löpte ut. Styrelsen beslutade då att inte kalla till extrastämman och istället koncentrera arbetet på att ta in nya offerter och arbeta fram ett nytt beslutsunderlag till innevarande stämma med syfte att hinna genomföra arbetet under hösten 2011.

Styrelsen presenterade ett förslag till beslut om genomförande av föreslagna förstärkningsåtgärder enligt följande förutsättningar

– Delar av befintlig upprustnings- och förnyelsefond behöver utnyttjas.

– Om arbetena utförs före 1 oktober 2011 kommer föreningen att beviljas ett bidrag från Trafikverket om 40 % av kostnaderna för förstärkningsarbetet.

– I samband med förstärkningsarbetet ska skadade vägtrummor repareras.
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genomföra föreslagna förstärkningsåtgärder enligt ovanstående förutsättningar. För att hinna genomföra åtgärderna beslöt stämman att beslutet skulle justeras omgående och ett separat underskrivet dokument bifogas (bilaga1) som en del av detta stämmoprotokoll.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2011-2012:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt nedan

– Ordförande 3500 kr

– Sekreterare 3500 kr

– Kassör 3500 kr

– Vägfogde 3500 kr

– Ledamot 1000 kr

– Revisorer 750 kr vardera

– Sammanträdesersättning per ledamot 500 kr

– Sammanträdesersättning per suppleant 250 kr som på eget initiativ deltar i styrelsemöte.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2011-2012:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 1 915 kr

– fritidsbostad 1 437 kr

– obebyggd tomt 192 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens bankgironummer 5568-7636 är 2011-10-14. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2011-2012

Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer

Jan-Olof Schill, valberedningens ordförande föreslog följande personer till om- respektive nyval:

 • Ordinarie ledamöter på två år

– Tomas Andrén, ordförande omval

– Sonja Johansson omval

Stämman föreslog att Jan-Olof Schill nyval

väljs till ordinarie ledamot

 • Suppleanter på ett år

– Michael Moberg nyval

– Anders Joninger omval

 • Revisor på två år

– Åsa Hjalmarsson omval

 • Revisorsuppleant på ett år

– Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2012

Stämman beslöt att följande personer ska utgöra valberedning:

– Maria Jansson nyval

– Mikaela Mattisson nyval

18. Övriga frågor

A. Kvarvarande ”Övriga frågor” från föregående föreningsstämma

Justering av tidigare genomförda dikningsarbeten. Styrelsen har beslutat att begära in offerter för ett arbete med att åstadkomma en förbättrad avrinning inom berörda områden vid infarten Annedalsvägen.

Skydd av djupa diken. Styrelsen har beslutat att genomföra ett arbete med att lägga rör i botten på djupa dikesavsnitt vid infarten Annedalsvägen och därefter fylla upp dikena ovanför rören. Arbetet ska samordnas med ovanstående justeringsarbete.

Införande av ”slitageavgift” Styrelsen har enligt uppdrag från föregående års stämma arbetat med frågan under året. Styrelsen har inte kunnat hitta någon lösning som bedömts tillräckligt enkel och praktisk för att genomföra.

Stämman beslutade att tills vidare lägga ner frågan men uppmanade medlemmar som hittar något lämpligt förslag att inkomma med en motion till kommande stämmor.

B. Nya punkter under ”övriga frågor”

– Styrelsen erbjöd medlemmarna att om man har några bra fotografier som skulle kunna visas på föreningens hemsida att i så fall maila dessa till vagforeningen_amv@yahoo.se.

– Styrelsen bör utreda ansvar för underhåll och åtgärder för uppkomna problem med vattenavrinning vid fastigheten Rävslingan 6.

19. Mötets avslutande: Ordförande tackade avgående vägfogde Michael Moberg för ett utomordentligt arbete i föreningen under många år. Stämman instämde med varma applåder.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………

Hans Levin

Justeras:

Rindö, den …. september 2011

Anders Joninger Paula Nymark

– – –

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2010-2011

Kl 13.15 vid Mjöldammens allmänning/samlingsplats.

Kallelse har skickats till alla medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2010-2011

Datumsöndag den 21 augusti 2011
Tid13.15
PlatsMjöldammens samlingsplats

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Stämmans behöriga utlysande

3 Fastställande av dagordning

4 Val av ordförande för stämman

5 Val av sekreterare för stämman

6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7 Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt tillgänglighet för medlemmarna

8 Verksamhetsberättelsen

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Motioner

12 Vägunderhåll

13 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna

14 Beslut om uttaxering för det kommande verksamhetsåret

15 Beslut om utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret

16 Val av ordförande och två ordinarie ledamöter (2 år) samt två suppleanter (1 år) till styrelsen, en ordinarie revisorer och en suppleant (1 år)

17 Val av valberedning till nästa föreningsstämma

18 Övriga frågor

19 Mötet avslutas

OBS! Ombud skall medföra fullmakt underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud får bara representera en annan medlem.

Separat debiteringslängd finns tillgänglig hos kassören fram till stämman och i möteslokalen från en timme före stämman.

OBS! Besök vår egen hemsida, där hittar du t.ex. historik, fakta om föreningen och information om det som är på gång:

www.annedal-mjoldammen.se

Förslag för verksamhetsåret 2011-2012

Ersättning till styrelse och revisorer

Funktion

Nuvarande

arvode

Förslag arvode

Ordförande

3 500

oförändrat

Vägfogde

3 500

oförändrat

Kassör

3 500

oförändrat

Sekreterare

3 500

oförändrat

Ledamot

1 000

oförändrat

Revisorer750+750

oförändrat

Sammanträdes-ersättning för

ordinarie/suppleant

per möte och deltagare:

500/250 kr

oförändrat

Uttaxering

Utnyttjandegrad av fastighet

Senaste debitering

Förslag debitering

Permanentboende

2459

1915

Fritidsboende (75 %)

1844

1437

Obebyggd (10 %)

246

192

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Förslag från styrelsen

Styrelsen har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att förstärka genomfartsvägarna inom området.

Beskrivning av åtgärderna, kostnader och beviljat bidrag för genomförandet finns att studera hos sekreteraren.

Pengar till åtgärderna har under flera år avsatts i förnyelsefonden och styrelsen begär stämmans mandat att använda dessa medel.

Verksamhetsberättelse för 1 juli 2010 – 30 juni 2011

Under året har följande funktionärer verkat:

BefattningNamnAdressVald

till

Styrelse

OrdförandeTomas AndrénHarpaltsv 3

2011

V ordf VägfogdeMichael MobergHarpaltsv 37

2011

KassörSonja JohanssonRådjursslingan 6

2011

SekreterareHans LevinHarpalts-

vägen 2

2012

LedamotAgneta IsacssonKadettgatan 5 Stockholm

2012

SuppleantChristopher DayMjöldammmsv_20

2011

SuppleantAnders JoningerRävslingan 6

2011

Revisorer

RevisorÅsa HjalmarsonRävslingan 16

2011

RevisorMichaela MattissonRådjursslingan 18

2012

Revisors-suppleantEwa KullmanBergströmRådjursslingan_14

2011

Valberedning

Samman-kallandeJan-Olof SchillRådjursslingan_6

2011

LedamotPaula NymarkHarpaltsv 19

2011

Föreningsstämma

Hölls den 29 augusti 2010 och besöktes av 22 personer, representerande 15 fastigheter.

Ekonomi

Årets resultaträkning samt balansräkning med jämförelse mot föregående år redovisas i bilaga.

Verksamhet

Styrelsen har under året genomfört ett konstituerande möte och fyra protokollförda sammanträden samt haft frekventa löpande kontakter via telefon och e-post.

Hemsidan har vidareutvecklats i helt ny form av Agneta Isacsson.

Bevakning av vägföreningens del av marken vid Grisslemarsviken (S:59) har fortsatt. Tillsammans med andra delägare överklagade vägföreningen Lantmäteriets beslut till Förvaltningsdomstolen, som upphävde beslutet och återförvisade målet till Lantmäteriet för ny handläggning.

Vägunderhåll

Under året har en trädsyn genomförts för att hitta träd eller grenar som bör tas ner innan de faller ner. Siktröjning vid infarter har utförts.
Den årliga reparationen av hål i vägarna har genomfört strax efter midsommar.

Vinterväghållningen har genomförts med en kvalitet jämförbar med övriga vägnätet på ön. För andra året i rad har vi haft en lång och svår vinter. Mycket snö, modd och hala fläckar samt en svår tjällossning.

I syfte att tydliggöra vägnätets sträckning har ytterligare två vägskyltar satts upp i anslutning till och längs Rävslingan. Styrelsen vill i samband med detta påpeka vikten av att fastighetsägarna sätter upp sitt eget gatunummer synligt för att förbättra för bl.a. utryckningsfordon att hitta rätt.
Styrelsen har utarbetat ett förslag till fortsatta åtgärder för att förbättra avrinningen i anslutning till Annedalsvägen – Rävslingan. Även förslag om begränsning av djupet i det befintliga djupa diket har tagits fram.
Vid tidigare föreningsstämmor har styrelsen påpekat att slyröjning i diken i anslutning till den egna fastigheten bör utföras av fastighetsägaren i syfte att hålla kostnaderna nere. Detta har under året enbart utförts av ett fåtal fastighetsägare. Föreningen hyrde inte in något företag för slyröjning, eftersom detta genomfördes förra året med gott resultat.

Styrelsen

– – –

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Annedal-Mjöldammens vägförening

2010-08-29 Tid: 1315-1530 Plats: Dansbanan Rindöbaden, Rindö

1. Stämmans öppnande:Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 22 personer som representerade 15 fastigheter. Ingen fastighet representerades av fullmakt. Debiteringslängd fanns framlagd.

2. Stämmans behöriga utlysande:Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning:Stämman godkände dagordningen. 4. Val av ordförande för stämman:Tomas Andrén valdes till ordförande.

5. Val av sekreterare för stämman:Hans Levin valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:Till justeringsmän och rösträknare valdes Anders Joninger och Magnus Adlercreutz.

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:

Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 12 september.

8. Protokollet kommer också att sättas upp på våra anslagstavlor och läggas ut på föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se .

8. Verksamhetsberättelsen:
Ordföranden inbjöd till frågor om innehållet i verksamhetsberättelsen från det gångna verksamhetsåret som även dokumenterats i kallelsen till stämman:
· Vägförstärkningsåtgärder. Föregående års föreningsstämma gav styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att förstärka genomfartsvägarna inom vårt område. Styrelsen har lagt ner ett omfattande arbete i form av kontakter och genomgångar med tänkbara entreprenörer och med Trafikverket (f d Vägverket). Styrelsen har arbetat fram underlag för anbudsförfrågan och mottagit offerter från två entreprenörer. Styrelsen avser att återkomma i detta ärende genom att kalla till en extrastämma. Detta för att ett eventuellt beslut om förstärkningsåtgärder ska kunna genomföras under kommande säsong.
· Vinterväghållningen. Föregående vinter var extrem vad gäller kyla och mängden nedfallande snö. Styrelsen har jämfört vinterväghållningen på våra vägar med omgivande vägavsnitt och har med glädje kunnat konstatera att vår vinterväghållning fungerat minst lika bra som för dessa vägar.
Styrelsen har på stämmans uppdrag jämfört kostnader för vår vinterväghållning med motsvarande kostnader för andra vägområden och funnit att vi, omvandlat till timpriser ligger på jämförbara nivåer.
Flertalet medlemmar på stämman uttryckte att snöröjningen har fungerat på ett mycket bra sätt. En medlem påtalade dock att det under en period varit svårt att cykla p g a att vägbanan varit spårig och inte plogad till full bredd. Detta påtalades för vinterväghållaren som åtgärdade problemet.

9. Revisorernas berättelse:Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010. Revisionsberättelsen finns hos sekreteraren.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010.

11. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2010-2011

· Vägförstärkning

Se punkt 8 ovan.

· Slyröjning

Trots beslut på tidigare föreningsstämmor och efter upprepade vädjanden till alla fastighetsägare att slyröja diken i anslutning till den egna fastigheten så är det bara ett fåtal fastighetsägare som har genomfört detta. Styrelsen har därför genomfört slyröjning av samtliga diken utefter våra vägar med hjälp av en inhyrd entreprenör under augusti 2010.

· Dikning

I början av Annedalsvägen har ett dikningsarbete nyligen genomförts för att förbättra avrinningen. Det är en åtgärd som kommer att behöva utföras återkommande på flera utsatta ställen för att minimera påfrestningarna på våra vägar.

Synpunkter framfördes på stämman att det trots ovan nämnda dikningsarbeten stod vatten kvar i dikena. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder.

· Skydd för djupa diken. Några medlemmar påtalade stora risker med de mycket djupa diken som finns längs några av våra vägavsnitt och framförde ett behov av någon form av skyddsåtgärder, bl a belysning eller uppsättande av reflexstolpar.

Vad gäller frågan om belysning så konstaterades att detta inte är en fråga för samfälligheten.

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder.

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2010-2011:

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt nedan

– Ordförande 3500 kr

– Sekreterare 3500 kr

– Kassör 3500 kr

– Vägfogde 3500 kr

– Ledamot 1000 kr

– Revisor 750 kr

– Sammanträdesersättning per ledamot 500 kr

– Sammanträdesersättning per suppleant 250 kr som på eget initiativ deltar i

styrelsemöte.

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2010-2011:
Stämman biföll styrelsens förslag om ändrad uttaxering enligt följande:

– permanentbostad 2 459 kr

– fritidsbostad 1 844 kr

– obebyggd tomt 246 kr

Senaste betalningsdag till vägföreningens bankgironummer 5568-7636 är 2010-10-15. OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen. En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2010-2011
Stämman godkände det till kallelsen bifogade budgetförslaget.

16. Val av nya funktionärer

Jan-Olof Schill, valberedningens ordförande föreslog följande personer till om- respektive nyval:

· Ordinarie ledamöter på två år

– Hans Levin omval

– Agneta Isacsson omval

· Suppleanter på ett år

– Christopher Day omval

– Anders Joninger nyval

En medlem reserverade sig mot beslutet att utse Anders Joninger som ny suppleant

· Revisor på två år

– Mikaela Mattisson (tidigare Karlsson) omval

· Revisorsuppleant på ett år

– Ewa Kullman Bergström omval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning till föreningsstämman 2011

Stämman beslöt att följande personer ska utgöra valberedning:

– J-O Schill omval

– Paula Nymark omval

18. Övriga frågor

A. Kvarvarande ”övriga frågor” från föregående föreningsstämma som inte hanterats enligt någon av punkterna ovan:

· Gatunummer på alla hus

Trots kontakter med de flesta berörda fastighetsägare och upprepade uppmaningarsaknas fortfarande synliga husnummer på att antal fastigheter. Detta är framförallt en säkerhetsfråga! Det har t ex hänt att en larmad ambulans har fördröjts pga svårigheter att hitta.

Styrelsen uppmanar ånyo berörda fastigheter att snarast sätta upp ett synligt husnummer!

· Störande parkering av mopeder och cyklar

Styrelsen har arbetat med olika tänkbara alternativ men inte funnit något bra förslag.

· Införande av ”slitageavgift”

Det är fullt möjligt att ta ut en extra ”slitageavgift” av berörda fastighetsägare i samband med större om- eller nybyggnadsarbeten. Stämman framförde att det är en bra möjlighet som bör prövas och gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare för att hitta rimliga lösningar.
B. Nya punkter under ”övriga frågor”

· Anders Joninger informerad om att det håller på att bildas ett Räddningsvärn på Rindö. Där ingår även att hitta lämpliga lösningar för räddning via helikopter. Stämman uttryckte ett samfällt stöd för detta förtjänstfulla arbete.

· Stämmomöten i tält inom vårt område. En medlem undrade varför våra föreningsstämmor hålls på Rindöbadens dansbana till en extra kostnad när samfälligheten har ett stort inköpt tält och en lämplig allmän plats att sätta upp tältet på. Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.

· Föreningen Rindöborna kommer att bevaka arbetet med översiktsplanen 2030. Information kan lämnas av Anders Joninger eller Rickard Gille, ordföranden i föreningen Rindöborna.

19. Mötets avslutande: Ordförande tackade för det stora förtroende som hade visats styrelsen och avslutade mötet.

Vid protokollet:
………………………………………

Hans Levin

Justeras:

Rindö, den …. september 2010

….……………………………………. …………………………………………….

Anders Joninger Magnus Adlercreutz

Annons